مقالات

مقالات | سها دیزاین

دیوارسبز

دیوارسبز
دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ از ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ از ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﮋﺋﻮﺗﻜﺴﺘﺎﻳﻞ ﺣﺎوی ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ دﻳﻮارﺳﺒﺰ1. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﻳﻮار ﺳﺒﺰ• ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﻲ و ﺟﺰﻳﻴـﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.• در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺳـﺎزه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧـﻮع آن (ﺑﺘﻨـﻲ ﻳـﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی ) ﺑﺮای ...
نوشته شده در تاریخ : 1399/03/07 ساعت 08:33 | تعداد بازدید : 1398

دیوارسبز طبیعی

دیوارسبز طبیعی
دیوارسبز طبیعی به دیوارعمودی گفته میشود که برروی ان از فلاورباکس های از جنس های مختلف مانند پی وی سی و گالوانیزه یا نمد برروی شاسی با آبیاری قطره ای هوشمند برروی دیوارنصب وگلهای طبیعی مناسب بامحیط دران کاشته میشود درادامه باماهمراه شوید
نوشته شده در تاریخ : 1399/02/28 ساعت 09:30 | تعداد بازدید : 1942

بام سبز |Roofgarden|روف گاردن|چوب ترمووود|دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوارسبزمصنوعی|آبنما|آبنماپرده ای|آبنماشیشه ای|آبنمادیواری|قیمت چوب ترمووود|قیمت روف گاردن|ساخت روف گاردن||فروش روف گاردن|قیمت بام سبز|قیمتroofgarden

بام سبز |Roofgarden|روف گاردن|چوب ترمووود|دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوارسبزمصنوعی|آبنما|آبنماپرده ای|آبنماشیشه ای|آبنمادیواری|قیمت چوب ترمووود|قیمت روف گاردن|ساخت روف گاردن||فروش روف گاردن|قیمت بام سبز|قیمتroofgarden
بام سبز یا روف گاردن به ایجاد باغ سبز در محیط پشت بام ساختمان اطلاق میگردد ودر ادامه بخوانید.........
نوشته شده در تاریخ : 1397/03/21 ساعت 10:26 | تعداد بازدید : 3514

ساخت آبنما باغی|آبنما باغی|آموزش رایگان ساخت آبنما|خرید آبنما|قیمت آبنما|آبنما شیشه ای|آبنما حبابی|قیمت آبنماحبابی|قیمت آبنماشیشه ای|ساخت آبنما حبابی|ساخت آبنما|قیمت خرید آبنما|آبنما

ساخت آبنما باغی|آبنما باغی|آموزش رایگان ساخت آبنما|خرید آبنما|قیمت آبنما|آبنما شیشه ای|آبنما حبابی|قیمت آبنماحبابی|قیمت آبنماشیشه ای|ساخت آبنما حبابی|ساخت آبنما|قیمت خرید آبنما|آبنما
ساخت یک حوض کوچک آبی با کمترین قیمت وساده ترین وسایل با کمترین وسیله ودر دسترس ترین وسایل در باغ توسط شرکت سها دیزاین
نوشته شده در تاریخ : 1396/09/18 ساعت 03:47 | تعداد بازدید : 13074

ساخت آنواع آبنما|آبنما|آبنماشیشه ای|آبنماحبابی|آبنماپرده ای|آبنما دیواری|آبنماریزشی|آبنمانوشتاری

ساخت آنواع آبنما|آبنما|آبنماشیشه ای|آبنماحبابی|آبنماپرده ای|آبنما دیواری|آبنماریزشی|آبنمانوشتاری
ساخت انواع آبنما را میتوانید در سایت ما دنبال کنید
نوشته شده در تاریخ : 1396/09/18 ساعت 03:15 | تعداد بازدید : 6783