دیوار سبز , بام سبز , ابنمای دیواری , ابنمای شیشه ای , ابنمای صخره ای, ابنمای موزیکال , ابنما باغی

گروه معماری سها طراحی واجرای دیوارسبزمصنوعی وطبیعی برای اطلاعات باشماره۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰ تماس بگیرید
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿☘☘☘☘☘☘🍀🍀🍀🍀🍀🍀نمونه جدیددیوارسبزرسید🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿☘☘☘☘☘☘☘☘🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
جدیدترین محصولات گروه معماری سها
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|لاکچری ترین دیوارسبزمصنوعی|تولیدکننده دیوارسبز|قیمت دیوارسبزمصنوعی|دیوارسبز مصنوعی دارایuv|دیوارسبز|دیوارسبزuv|بام سبز|محوطه سازی|roofgarden|greenwall|گرین وال|artificalgreenwall|لنداسکیپ
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|لاکچری ترین دیوارسبزمصنوعی|تولیدکننده دیوارسبز|قیمت دیوارسبزمصنوعی|دیوارسبز مصنوعی دارایuv|دیوارسبز|دیوارسبزuv|بام سبز|محوطه سازی|roofgarden|greenwall|گرین وال|artificalgreenwall|لنداسکیپ
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|لاکچری ترین دیوارسبز|دیوارسبزهوشمند|مدل2020|قیمت دیوارسبزمصنوعی|خریداینترنتی دیوارسبزمصنوعی|روفگاردن|تولیدکننده دیوارسبزمصنوعی|greenwall|گرین وال|artificailgreenwall|لنداسکیپ|دیوارسبزمصنوعی دارایuv
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|لاکچری ترین دیوارسبز|دیوارسبزهوشمند|مدل2020|قیمت دیوارسبزمصنوعی|خریداینترنتی دیوارسبزمصنوعی|روفگاردن|تولیدکننده دیوارسبزمصنوعی|greenwall|گرین وال|artificailgreenwall|لنداسکیپ|دیوارسبزمصنوعی دارایuv
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|دیوارپوش سبز|قیمت دیوارسبزمصنوعی|خرید دیوارسبز مصنوعی|دیوارسبز|تولیدکننده دیوارسبزمصنوعی|بام سبز محوطه سازی|roofgarden|greenwall|گرین وال|artificialgreenwall
دیوارسبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|دیوارپوش سبز|قیمت دیوارسبزمصنوعی|خرید دیوارسبز مصنوعی|دیوارسبز|تولیدکننده دیوارسبزمصنوعی|بام سبز محوطه سازی|roofgarden|greenwall|گرین وال|artificialgreenwall
آبنماگردابی|ساخت آبنماگردابی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|آبنماگریزازمرکز|آموزش آبنماگردابی|آبنماشیشه ای|قیمت آبنماشیشه ای|آموزش آبنماشیشه ای|ساخت آبنماشیشه ای|آبنماپرتابل|آبنماخانگی|آبنماباغی
آبنماگردابی|ساخت آبنماگردابی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|آبنماگریزازمرکز|آموزش آبنماگردابی|آبنماشیشه ای|قیمت آبنماشیشه ای|آموزش آبنماشیشه ای|ساخت آبنماشیشه ای|آبنماپرتابل|آبنماخانگی|آبنماباغی

جدیدترین مقالات گروه معماری سها
دیوارسبز
دیوارسبز
دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ از ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ از ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﮋﺋﻮﺗﻜﺴﺘﺎﻳﻞ ﺣﺎوی ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ دﻳﻮارﺳﺒﺰ1. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﻳﻮار ﺳﺒﺰ• ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﻲ و ﺟﺰﻳﻴـﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.• در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺳـﺎزه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧـﻮع آن (ﺑﺘﻨـﻲ ﻳـﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی ) ﺑﺮای ...
نوشته شده در تاریخ : 1399/03/07 ساعت 08:33
دیوارسبز طبیعی
دیوارسبز طبیعی
دیوارسبز طبیعی به دیوارعمودی گفته میشود که برروی ان از فلاورباکس های از جنس های مختلف مانند پی وی سی و گالوانیزه یا نمد برروی شاسی با آبیاری قطره ای هوشمند برروی دیوارنصب وگلهای طبیعی مناسب بامحیط دران کاشته میشود درادامه باماهمراه شوید
نوشته شده در تاریخ : 1399/02/28 ساعت 09:30
بام سبز |Roofgarden|روف گاردن|چوب ترمووود|دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوارسبزمصنوعی|آبنما|آبنماپرده ای|آبنماشیشه ای|آبنمادیواری|قیمت چوب ترمووود|قیمت روف گاردن|ساخت روف گاردن||فروش روف گاردن|قیمت بام سبز|قیمتroofgarden
بام سبز |Roofgarden|روف گاردن|چوب ترمووود|دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوارسبزمصنوعی|آبنما|آبنماپرده ای|آبنماشیشه ای|آبنمادیواری|قیمت چوب ترمووود|قیمت روف گاردن|ساخت روف گاردن||فروش روف گاردن|قیمت بام سبز|قیمتroofgarden
بام سبز یا روف گاردن به ایجاد باغ سبز در محیط پشت بام ساختمان اطلاق میگردد ودر ادامه بخوانید.........
نوشته شده در تاریخ : 1397/03/21 ساعت 10:26
ساخت آبنما باغی|آبنما باغی|آموزش رایگان ساخت آبنما|خرید آبنما|قیمت آبنما|آبنما شیشه ای|آبنما حبابی|قیمت آبنماحبابی|قیمت آبنماشیشه ای|ساخت آبنما حبابی|ساخت آبنما|قیمت خرید آبنما|آبنما
ساخت آبنما باغی|آبنما باغی|آموزش رایگان ساخت آبنما|خرید آبنما|قیمت آبنما|آبنما شیشه ای|آبنما حبابی|قیمت آبنماحبابی|قیمت آبنماشیشه ای|ساخت آبنما حبابی|ساخت آبنما|قیمت خرید آبنما|آبنما
ساخت یک حوض کوچک آبی با کمترین قیمت وساده ترین وسایل با کمترین وسیله ودر دسترس ترین وسایل در باغ توسط شرکت سها دیزاین
نوشته شده در تاریخ : 1396/09/18 ساعت 03:47
ساخت آنواع آبنما|آبنما|آبنماشیشه ای|آبنماحبابی|آبنماپرده ای|آبنما دیواری|آبنماریزشی|آبنمانوشتاری
ساخت آنواع آبنما|آبنما|آبنماشیشه ای|آبنماحبابی|آبنماپرده ای|آبنما دیواری|آبنماریزشی|آبنمانوشتاری
ساخت انواع آبنما را میتوانید در سایت ما دنبال کنید
نوشته شده در تاریخ : 1396/09/18 ساعت 03:15
همکاران ما
این مجموعه داری۱۶۰ نفرزیرمجموعه میباشد که درکنارهم برای ارِئه بهترپروژه هادرخدمت گذاری مشتریان عزیز میباشد