لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

دﻳﻮار ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از دﻳﻮار ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻼن؛Patrick Blanc، ﮔﻴـﺎه ﺷـﻨﺎس ﻣﻌـﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﻮار ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺴﻮج ﺻﻨﻌﺘﻲ (ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻤﺪ) اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻣﺬﺑﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ی ﻧﺎزک ﭘﻲ وی ﺳﻲ ﺿﺪآب در ﻣﺠﺎورت دﻳﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑﻴﺎری از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. دﻳﻮارﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻼن، آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و او ﺑـﺎ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ

ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻧﮕﻬﺎ، ﺣﺠﻢﻫﺎ وﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه در ﻛﻨﺎرﻫﻢ، و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ زﻧﺪه؛ Living

Painting ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی ؛ Landscape Walls

اﻳﻦ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ در روش ﻣﻌﻤـﺎری "زﻧـﺪه"؛ Living Architecture ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ.

دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻴﺒﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺮ روی دﻳﻮاره ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و اﻏﻠﺐ دﻳﻮار ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﻠﻨﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
محصولات / پروژه ها
لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

اضافه شده در تاریخ : 1396/010/14
لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

اضافه شده در تاریخ : 1396/010/14
لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

لوگو دیوار سبز|دیوارسبزلوگودار|قیمت لوگو دیوار سبز|ساخت لوگو دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگو |ساخت دیوارسبز لوگو|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

اضافه شده در تاریخ : 1396/010/14