تابلو دیوار سبز|قیمت تابلو دیوار سبز|ساخت دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

این طرح از دیوار سبز به صورت تابلویی از دیوار سبز روی دیوار ساخته میشود این دیوار هم از گلهای طبیعی ساخته میشود هم از گلهای مصنوعی گونه ی دیگری از آبنمای شیشه ای مانند یک تابلوی زنده روی دیوار شما نصب می شوند و ظاهر منحصر به فردی را به دیوار شما می بخشند به سادگی می توانید این آبنماها را مانند یک اثر هنری روی دیوار خود نصب و از آرامش صدای آب لذت ببرید
دﻳﻮارﺳﺒﺰ

دﻳﻮارﺳﺒﺰ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﻪ دﻳﻮاری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای، ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺪﻳﺪه ی ﺟﺰﻳﺮه ی ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮی، ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻳﻚ ﻛﻼم ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ. دﻳﻮارﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژی و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزه ﺑﻨﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻪ ارزش ﺑﻨﺎ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ. دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮهای دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف در آب اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، و زﻳﺒﺎﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎء ﻧﺸﺎط ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻳﻦ از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

اﺧﻴﺮا زراﻋﺖ ﺷﻬﺮی و ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد زراﻋﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﺰاﻳﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﭘﻲ دارد.

دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت، از ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮاره ی ﺣﻴﺎط ﻫﺎ و ﻧﻤﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺳﺒﺰ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎی ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ارﺗﻔﺎع، آب و ﻫﻮا، ﻧﻮع ﮔﻴﺎه، ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮه، ﺑﺮای ﭘﺮوژهای ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد. دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ Green Façade/ دﻳﻮار زﻧﺪه Living Wall

2- دیوارﺳﺒﺰ Green WALL

ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ، ﻧﻮﻋﻲ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺻﻮرت دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺰﻧﺪه و ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﭼﻮن ﻣﻮ، ﭘﺎﭘﻴﺘﺎل و ﻏﻴﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﺮده و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﭼﻮب، ﻓﻠﺰ، ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮری، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﻮار ﺳﺒﺰ اﻧﻮاع ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻫﺎ در ﭘﺎی دﻳﻮار و در زﻣﻴﻦ، و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎن در ﮔﻠﺪان ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ دارﺑﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻮع ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ آن، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻼور ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ، ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﺑﺮروی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ.
محصولات / پروژه ها
تابلو دیوارسبز|قیمت دیوارسبز|ساخت تابلو دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوارسبز|قیمت دیوارسبز|ساخت تابلو دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوارسبز|قیمت تابلو دیوار سبز|ساخت انواع دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوارسبز|قیمت تابلو دیوار سبز|ساخت انواع دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوار سبز|قیمت دیوار سبز|ساخت دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوار سبز|قیمت دیوار سبز|ساخت دیوار سبز|مهندس آقاخانی09123349420

تابلو دیوار سبز |دیوارسبزلوگودار|دیوارسبز|قیمت دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگودار|ساخت دیوار سبز لوگودار|ساخت دیوار سبز|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

تابلو دیوار سبز |دیوارسبزلوگودار|دیوارسبز|قیمت دیوارسبز|قیمت دیوار سبز لوگودار|ساخت دیوار سبز لوگودار|ساخت دیوار سبز|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰

اضافه شده در تاریخ : 1396/010/09