دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوار سبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|فروش اینترنتی دیوارسبزمصنوعی |قیمت دیوارسبز|دیوارسبزهیدروپونیک|دیوارسبزکابلی|دیوارسبزمصنوعی|دیوارسبزفلاورباکسی

دیوارسبز|دیوارسبزطبیعی|دیوار سبزمصنوعی|مهندس آقاخانی۰۹۱۲۳۳۴۹۴۲۰|فروش اینترنتی دیوارسبزمصنوعی |قیمت دیوارسبز|دیوارسبزهیدروپونیک|دیوارسبزکابلی|دیوارسبزمصنوعی|دیوارسبزفلاورباکسی

دیوارسبز | اضافه شده در تاریخ : 1399/03/07 | تعداد بازدید : 1381


 ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ از ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ از ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﮋﺋﻮﺗﻜﺴﺘﺎﻳﻞ ﺣﺎوی ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ دﻳﻮارﺳﺒﺰ

1. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﻳﻮار ﺳﺒﺰ

• ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﻲ و ﺟﺰﻳﻴـﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.
• در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺳـﺎزه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧـﻮع آن (ﺑﺘﻨـﻲ ﻳـﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی ) ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی دﻳﻮار ﺳـﺒﺰ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺗﺼـﺎل آن ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ وارده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮ اﺳﺎس اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﻟﺰﻟﻪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

• از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺰاﻳﺎی دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی دارﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﻣﻨﻈﺮهﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺷﻬﺮی را ﮔﺮﻓﺖ:
الف.ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ
ب. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻳﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻛﻮر (ﺑﺪون ﭘﻨﺠﺮه)
ج.دﻳﻮاره ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ 
پ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی درون ﭘﺎر کﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ت. ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎزﻳﺒﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

2. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻘﻜﺎری ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﺳﺒﻜﻲ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺼـﺎل داده ﺷـﻮد. ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻴﺎز اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﺎزی دﻳﻮاره ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﻌﻤـﺎری ﻳـﺎ ﻋﻤـﺮان

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ، ﺗﻌﻤﻴﺮات، آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻋﺎﻳﻘﻜﺎری آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

4. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻠﻲ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، و ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻮع دﻳـﻮار ﺳﺒﺰ؛ دﻳﻮار زﻧﺪه (ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر) ﻳﺎ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ( ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻ روﻧﺪه) و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﺑـﺮای ﭘـﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد. در ﭘـﺎره ای از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ، اﺟﺮای ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻧﻮاع دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨـﺎوری ﻧـﻮﻳﻦ آن اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼور ﺑﺎﻛﺲ در ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ، و زﻳﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮدی را ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﺮد

5. ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺎﺷﻲ از وزن دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ و ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

دﻳﻮار ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ، ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ اﺗﺼﺎل و ﭘﻧﻞﻫﺎی ﻣﺪوﻻر وزنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ، ﺑﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺿـﺎﻓﻲ، ﻧـﻮع ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻳـﻮار ﺳـﺒﺰ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر وارده از ﻃﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف، ﺑـﺎد، و ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزه ﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻳـﻮار ﺳـﺒﺰ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

• ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه ای آن، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑـﺎر اﺿﺎﻓﻲ ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

• ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎر دﻳـﻮار ﺳـﺒﺰ ﺑـﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد
.

ساخت و نصب دیوارهای سبز

سیستم های دیوار سبز مدولار بسیار متفاوت است.این قسمت در مورد سیستم دیوارهای سبز، طراحی و ساخت آنها در پروژه های مختلف اطلاعاتی ارائه شده است.

* سازه ها و اجزای سازنده سیستم دیوار سبز

* گیاهان مناسب

* رسانه های رو به رشد

* آبیاری و تغذیه گیاهان

* ملاحظات کلی در مورد دیوارهای سبز

سازه ها و اجزای سازنده سیستم دیوار سبز

پنل جلویی

سینی زهکشی پایین

کیف جیبی نساجی

تثبیت کننده ها

پنل کناری

قلاب آویز 

انتخاب گیاهان

بهترین گیاهان برای دیوار سبز متراکم ، کم حجم و کم رشد هستند. حتماً گونه هایی را انتخاب کنید که متناسب با  دیواری که روی آن رشد می کند ، باشد. به عنوان مثال ، دیوار سبز درمحیطی که آفتاب مستقیم دارداحتیاج به گیاهان نسبتاً مقاوم به خشکی دارد ، در حالی که دیوارسبزدرسایه مانند سرخس احتیاج دارد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که قسمت پایین رطوبت بیشتری نسبت به قسمت بالا خواهد داشت ، بنابراین وقتی تصمیم گرفتید که در کجا دیوار سبز نصب کنید ، این مسئله را در نظر بگیرید.

به غیر زیبایی توانایی گیاهان برای رشد در یک مکان بی روح و عمودی انتخاب گیاهان بر اساس چندین عامل انجام می شود. به عنوان مثال: آب و هوای محلی مانند حداقل درجه حرارت که مخصوصاً مهم است که بدانیم چیست؟ میزان قرار گرفتن در معرض خورشید در هر سطح از سطح کل چقدر است و در طول سال چگونه تغییر می کند؟ آیا آب و هوای خرد خاصی وجود دارد مانند ساختمانهای بلند که باد شدید ایجاد می کنند در طول دیوار؟ شناخت شرایط شایع در حال رشد برای تصمیم گیری صحیح هنگام انتخاب گیاهان دیوار سبز ضروری است.

برخی از گیاهان در دیوار سبز، هوا را از سموم تمیز می کنند.

الزامات

1-رسانه های بی وزن

2-ظرفیت نگهداری آب بالا

3-ظرفیت نگهداری بالا از مواد مغذی

4-تخلخل خوب

5-خنثی pH

قالبهای کوکوپیت ، پرلیت و خزه  ورمیکولیت ، ورمی کمپوست ، پوست خرد شده و برگهای خرد شده ترکیبی از رایج ترین رسانه های مورد استفاده هستند. از خاک استفاده نمی شود زیرا وزن دیوارهای سبز را افزایش می دهد. اگر نتوانستید رستنه خوبی استفاده کنید ما به شما خاک برگ را توصیه میکنیم که گزینه ی خوبی است.

سه نوع مدل رشد در دیوار سبز وجود دارد:

مدلهای سست

مدل مات

مدلهای ساختاری

دیواره های متوسط ​​سست تمایل به سیستم های نوع "خاک بر روی قفسه" یا "خاک در یک کیسه" دارند. سیستم های متوسط ​​سست از خاک خود درون قفسه یا کیسه بسته بندی شده و سپس بر روی دیوار نصب می شوند. این سیستم از دیوار سبز ها نیاز دارند که حداقل سالی یک بارپایه آنها در فضای خارجی و تقریباً هر دو سال در فضای داخلی جایگزین شوند. سیستم های خاکی سست برای مناطقی که فعالیت لرزه ای دارند مناسب نیستند. ترمیم ها فقط با پر کردن خاک دوباره داخل سوراخ های روی دیوار سبز، که هم مشکل و هم کثیف است ، حاصل می شود. سیستم های سست خاک نباید در مناطقی مورد استفاده قرار گیرند که تعامل عمومی زیادی داشته باشد زیرا کاملاً کثیف هستند و با گذشت زمان اندکی خاک خود را از دست می دهند. سیستم های خاک سست با سیستم های فرسایش مدلهای فیزیکی برای همه برنامه های کاربردی دیوار سبز مناسب هستند.

سیستم های نوع انعتاف پذیرتمایل به الیاف کواری یا تشک های حساس دارند. رسانه حصیر بسیار نازک است ، حتی در چندین لایه و به همین ترتیب نمی تواند از سیستم ریشه پر جنب و جوش گیاهان بالغ برای بیش از سه تا پنج سال پشتیبانی کند. چرا که تا قبل از رسیدن ریشه بر روی حصیر آب قادر نیست به اندازه کافی از درون حصیرها عبور کند. روش جبران این سیستم ها به این صورت است که بخش های بزرگی از سیستم را با یک بار برش دادن ابر از دیوار سبز و تعویض آن با ابرجدید جایگزین بخش های دیگری از سیستم می کند. این فرآیند سازه های ریشه گیاهان همسایه را روی دیوار به خطر می اندازد و اغلب بسیاری از گیاهان اطراف را در فرآیند جبران خسارت می کشد.ودوچارآفت کلی میشوند

مدلهای ساختاری "بلوک" بهترین حالت ​​رشد نیستند، اما بهترین ویژگی های هر دو را در یک بلوک ایجاد می کند که می تواند در اندازه ها ، شکل ها و ضخامت های مختلف تولید شود. این مدلها این مزیت را دارند که به مدت 10 تا 15 سال از بین نمی روند. می توان بسته به انتخاب گیاه برای دیوار سبز، ظرفیت نگهداری بالاتر یا پایین تر از آب خود را برای متناسب سازی گیاهان تنظیم کنند.آنها می توانند به راحتی برای تعمیر و نگهداری و جایگزینی ها  اداره شوند. آنها قوی ترین گزینه برای یک دیوار سبز هم برای برنامه های خارجی و هم برای کاربردهای داخلی هستند. آنها همچنین بهترین انتخاب در مناطقی هستند که در طراحی بادهای زیاد ، فعالیت لرزه ای یا ارتفاعات باید مورد توجه قرار گیرند. مدلهای ساختاری به دلیل ماندگاری و سطح بالای عملکرد در شرایط مختلف ، از سایر مدل ها برتر هستند. بسته به نوع نصب آنها ، نصب آنها گرانتر است  اما هزینه کمتری برای حفظ آن دارد.که گروه معماری سها به تمام مشتریان خود این مدل راپیشنهاد میدهند چون به صرفه تر وکم دردسرتر میباشد واحتمال اینکه اگر گیاه دیوارسبز آفت گرفت به دیگر گیاهان در دیوارسبز سرایت کند کمتر وحتی میتوان گفت به صفر نزدیک تر است. گروه معماری سها باتجربه ۱۶ ساله دراین حرفه بامتخصصین برتردرخدمت عزیزان میباشد


کلمات کلیدی :
دیوار سبز مصنوعی |دیوار سبز گیاهان مصنوعی|دیوار سبز گلهای مصنوعی|دیوارسبزگلهای آپارتمانی|پرورش گیاهان آپارتمانی،دیوارسبز، ساخت دیوارسبز،روش ساخت دیوار سبز، قیمت دیوارسبز،قیمت دیوارسبز مصنوعی، نوع گیاهان دیوار سبز، greenwall,گرین وال، گلدان دیوارسبز، گیاهان دیوار سبز، گل دیوارسبز، گل مصنوعی دیوارسبز، گیاهان مصنوعی دیوار،،فلاورباکس، لاکچری،مدرن،تالار عروسی،مطب پزشکان، دندانپزشکان ،سالن ،آرایشگاه، لابی ، حیاط خلوت، پارتیشن سبز،دیوارسبزپرتابل،دیوارسبزمصنوعی پرتابل،artificialgreenwall،ایران، ،دیوارسبزرایگان،دیوارسبزقیمت پایین، دیوارسبزساده، دیوارسبز ارزان، دیوارسبزبالکن،coronavirus،دیجی کالا، دیوار،اصفهان،دیوارسبزمصنوعی دراصفهان،ویروس کرونا،ترامپ،قیمت دلار،قیمت طلا،بورس، سهام،بازسازی،سهام عدالت،محمد علی کشاورز،کودک همسری